ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากร