วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค

Dr. Aussama Soontrunnrudrungsri, วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค MORE DETAIL

วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค (Advanced sensory and consumer neuroscience)

มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นการบูรณการศาสตร์ทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกและนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

ติดต่อเรา

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี

EMAIL aussama.s@ku.th