ไบโอรีไฟเนอรีและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Dr. Prakit Sukyai, MORE DETAIL

Research Topics

Bioactive wound dressing using bacterial cellulose loaded with papain composite: Morphology, loading/release and antibacterial properties.
Asanarong, O., Quan, V. M., Boonrungsiman, S., & Sukyai, P.รายละเอียดเพิ่มเติม
Synthesis of novel poly (vinyl alcohol)/tamarind gum/bentonite-based composite films for drug delivery applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Qureshi, D., Behera, K. P., Mohanty, D., Mahapatra, S. K., Verma, S., Sukyai, P., ... & Pal, K.รายละเอียดเพิ่มเติม
Xylanase pretreatment of energy cane enables facile cellulose nanocrystal isolation
Meesupthong, R., Yingkamhaeng, N., Nimchua, T., Pinmanee, P., Mussatto, S. I., Li, B., & Sukyai, P.รายละเอียดเพิ่มเติม
Biodegradation and thermal stability of bacterial cellulose as biomaterial: The relevance in biomedical applications. Polymer Degradation and Stability

Biorefinery and valorization of agricultural and agro-industrial wastes

มุ้งเน้นงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียและผลพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ งานวิจัยการปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ และการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยกระบวนการหมัก และงานวิจัยการผลิตเซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลส เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมเชิงหน้าที่ในอาหาร และวัสดุขั้นสูงทางการแพทย์

ติดต่อเรา

รศ. ดร.ประกิต สุขใย

EMAIL prakit.s@ku.th