การออกแบบเพื่อความอยู่ดีมีสุข

Dr. Pawarin Tuntariyanond, Dr. Nantawan Therdthai, Dr. Lerpong Jarupan, การออกแบบเพื่อความอยู่ดีมีสุข MORE DETAIL

Research Topics

Innovation management and product development for textile and fashionEnvironmentally conscious packaging for well-beingProduct design and development for well-beingTopic 4

การออกแบบศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ที่ดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยนำนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพมาพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรม ศูนย์ของเรามุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อความอยู่ดีมีสุขในด้านโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งทอทางการแพทย์ สิ่งทอเพื่อสุขภาพ ชุดป้องกัน ชุดออกกำลังกาย และเสื้อผ้าอัจฉริยะที่ส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดี

ติดต่อเรา

ผศ. ดร.ปวริน ตันตริยานนท์ (ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)
รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ (ด้านบรรจุภัณฑ์)
รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย (ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร)

EMAIL pawarin.s@ku.ac.th, lerpong.j@ku.ac.th, nantawan.t@ku.ac.th