นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตรและอาหาร

Dr. Parthana Parthanadee, Innovation for agri-food value chain design and management MORE DETAIL

Research Topics

Factors Affecting the Elderly’s Adoption of Online Purchasing
อัจฉรา เกษสุวรรณรายละเอียดเพิ่มเติม
Drivers for continued use of a direct marketing channel: evidence from Thai farmers
อภิชญา ลีลาวณิชกุลรายละเอียดเพิ่มเติม
The study of cold storage and temperature-controlled transportation: A case study of a chain restaurant in ThailandNoise Trading Behavior Analysis in the Stock Exchange of Thailand
ธนโชติ บุญวรโชติรายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Platform Assessment for the Development of Food Service Business Value Chain
ปรารถนา ปรารถนาดีรายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของการเกษตรและอาหาร (Innovation for agri-food value chain design and management) ดำเนินการวิจัยในการออกแบบและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรและอาหาร

ติดต่อเรา

รศ. ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี

EMAIL parthana.p@ku.ac.th