Kasetsart University Sensory and Consumer Research Center (KUSCR)

Kasetsart University Sensory and Consumer Research Center (KUSCR)

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานให้บริการทางวิชาการในด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหน่วยวิจัยฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบกาณ์ในการดำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้คณะผู้ทดสอบของหน่วยวิจัยยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง รวมทั้งมีห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบวงจร

ตัวอย่างงานวิจัยและงานบริการวิชาการของหน่วยวิจัย

  • การศึกษาโพรไฟล์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต ระบุอัตลักษณ์ และสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • การศึกษาพฤติกรรม อารมณ์ และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น น้ำสลัด ไอศกรีมโมจิ ขนมปัง ไส้กรอก เป็นต้น
  • การศึกษาแผนผังความชอบ (preference mapping) เพื่อระบุลักษณะทางประสาทสัมผัสที่เป็นตัวกำหนดความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ025625004 ext. 5554 0894418352LINE@KUSCR

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานให้บริการทางวิชาการในด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหน่วยวิจัยฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบกาณ์ในการดำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้คณะผู้ทดสอบของหน่วยวิจัยยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง รวมทั้งมีห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบวงจร

ตัวอย่างงานวิจัยและงานบริการวิชาการของหน่วยวิจัย

  • การศึกษาโพรไฟล์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต ระบุอัตลักษณ์ และสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
  • การศึกษาพฤติกรรม อารมณ์ และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น น้ำสลัด ไอศกรีมโมจิ ขนมปัง ไส้กรอก เป็นต้น
  • การศึกษาแผนผังความชอบ (preference mapping) เพื่อระบุลักษณะทางประสาทสัมผัสที่เป็นตัวกำหนดความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์