ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ รับตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงสารอนุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการวิเคราะห์

วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (General composition analysis), วิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical properties), องค์ประกอบทางน้ำตาล (Sugar composition), สารอินทรีย์ (Organic compound), การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มลิกโนเซลลูโลสิก (Lignocellulosic compound)

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์
Room 4311 3rd Floor AI3 Building, Department of Biotechnology, Kasertsart University, 50 Ngamwongwarn Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok

อีเมลlabservice.sugars@gmail.comFACEBOOKห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์LINEcsdlabservicesเว็บไซต์https://www.csdlabservices.com/

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ รับตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงสารอนุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการวิเคราะห์

วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (General composition analysis), วิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical properties), องค์ประกอบทางน้ำตาล (Sugar composition), สารอินทรีย์ (Organic compound), การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มลิกโนเซลลูโลสิก (Lignocellulosic compound)