ขยายเวลาการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่ 7 – 31 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานเลขานุการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความประสงค์ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศคณะอุตสาหกรรมเกษตร เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา

|