ขยายเวลาสมัครรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง The Ultimate PD Alumni Knowledge Sharing Forum

ขอเรียนเชิญ นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เรื่อง The Ultimate PD Alumni Knowledge Sharing Forum

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ มก. ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

ต่อยอดความรู้ และงานวิจัย ระดับ ป.โท-เอก กับ 6 หลักสูตร จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ

ฝ่ายบริการวิชาการ คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดสัมมนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์การเขียนข้อเสนอโครงการและการคำนวณค่าใช้จ่ายในงานบริการวิชาการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินเนื่องในวันสถาปนาคณะเกษตร ครบรอบ 80 ปี

คณาจารย์จาก Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ศาสตราจารย์ ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์และ Dr. Ashoka Ranathunga ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการจากสถาบันวิทยาการขั้นสูง

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท Palsgaard Asia-Pacific Pte., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา ปี 2567

คณะอุตสาหกรรมเกษคร จัดโครงการ Agro-Industry open house 2023

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 11 ปี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีมาก ในงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21”

คณะอุตสาหกรรมเกษตรขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับดีมาก ในงาน “วันสถานประกอบการโครงการสหกิจศึกษา พบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 21”

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า ครั้งที่ 3

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

ฝ่ายสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเพิ่มทักษะการใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบุคลากร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งานสัมมนาหัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพื่อโภชนาการและสุขภาพ”

Congratulations นิสิตระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในงาน FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2023