โครงการ “#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”

โครงการ “เปิดใจครู อก. บอกต่อ ครูแนะแนว”