คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบปีที่ 54

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธ ณ รร.สามเสนวิทยาลัย

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดพิธีมอบทุนพัฒนานิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2566

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า ครั้งที่ 6

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 1 ปี

นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวดผลิตภัณฑ์ในโครงการ Asean-Asset Fin-TU Product Development Competition 2023

คณะอุตสาหกรรมเกษตรมอบทุน เพื่อช่วยเหลือนิสิตประสบอัคคีภัย

คณะจาก NPUST, Taiwan เยี่ยมชมคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า ครั้งที่ 5

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 57

อาจารย์และนักวิจัย มก. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023 โดย Stanford University

คณะอุตสาหกรรมเกษตรได้รางวัลส่วนงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 1 จาก 3 อันดับ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธ ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุได้รับรางวัล Honorable mentions จากการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ SCGP Packaging Speak Out 2023

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มทอผ้าบ้านหนองขาว ‘โชคกิตติ’ จังหวัดกาญจนบุรี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมและหารือการสร้างความร่วมมือ กับ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)

สัมภาษณ์พิเศษ พี่มิ้นท์ นางสาวพรสวรรค์ ไชยกุล บัณฑิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุดของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565