ผู้สนใจเข้าศึกษาและการสมัครเรียน

การเรียนการสอน

การรับเข้าศึกษา

ร่วมเดินทางกับเรา เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

International activities

Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, has actively encourage different types of international activities, including Staff/Student Exchange Program, Student Mobility, Kasetsart Agro-Industry Summer School, TFI-SCALE, AI Scholarships, Workshops/Conferences/Seminar, and International Projects. Our partners universities locate worldwide in Asia, Europe, North America, Australia and Africa.

International Activities
Highlight
AI Scholarships
Student/Staff Exchange
International Projects / Conferences