ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

จากงานวิจัยสู่องค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อความอยู่ดีมีสุข

กลุ่มวิจัยเฉพาะทาง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งมั่นในการสร้างองค์ความรู้ จากงานวิจัย เน้นการบูรณาการศาสตร์ความเชี่ยวชาญที่แตกต่างของคณาจารย์ในคณะ โดยเฉพาะงานวิจัยในด้านที่จะช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความท้าทายตลอดโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมเกษตร สู่สังคมอยู่ดีมีสุข จุดเด่นของหน่วยวิจัยเฉพาะด้าน คือการบูรณาการความเชี่ยวชาญของคณาจารย์จากภาควิชาต่าง ๆ ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร นำไปสู่งานวิจัยที่ครอบคลุม ทั้งเชิงลึก ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์

Dr. Prakit Sukyai, MORE DETAIL

Research Topics

Bioactive wound dressing using bacterial cellulose loaded with papain composite: Morphology, loading/release and antibacterial properties.
Asanarong, O., Quan, V. M., Boonrungsiman, S., & Sukyai, P.รายละเอียดเพิ่มเติม
Synthesis of novel poly (vinyl alcohol)/tamarind gum/bentonite-based composite films for drug delivery applications. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Qureshi, D., Behera, K. P., Mohanty, D., Mahapatra, S. K., Verma, S., Sukyai, P., … & Pal, K.รายละเอียดเพิ่มเติม
Xylanase pretreatment of energy cane enables facile cellulose nanocrystal isolation
Meesupthong, R., Yingkamhaeng, N., Nimchua, T., Pinmanee, P., Mussatto, S. I., Li, B., & Sukyai, P.รายละเอียดเพิ่มเติม
Biodegradation and thermal stability of bacterial cellulose as biomaterial: The relevance in biomedical applications. Polymer Degradation and Stability

ไบโอรีไฟเนอรีและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Biorefinery and valorization of agricultural and agro-industrial wastes

มุ้งเน้นงานวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของเสียและผลพลอยได้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ งานวิจัยการปรับสภาพวัสดุลิกโนเซลลูโลส การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การย่อยวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยเอนไซม์ และการผลิตสารชีวภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยกระบวนการหมัก และงานวิจัยการผลิตเซลลูโลสและอนุพันธุ์ของเซลลูโลส เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นส่วนผสมเชิงหน้าที่ในอาหาร และวัสดุขั้นสูงทางการแพทย์

ติดต่อเรา

รศ. ดร.ประกิต สุขใย

EMAIL prakit.s@ku.th
Dr. Weerachet Jittanit, MORE DETAIL

Research Topics

The effects of pasteurization by conventional and ohmic heating methods and concentration processes on the Madan (Garcinia schomburgkiana Pierre) juice propertiesPotential of green seaweed Ulva rigida in Thailand for healthy snacks. Journal of Fisheries and Environment
Thunyawanichnondh, J., Suebsiri, N., Leartamonchaikul, S., Pimolsri, W., Jittanit, W., Charoensiddhi, S. รายละเอียดเพิ่มเติม
Ohmic heating effects on Listeria monocytogenes inactivation, and chemical, physical, and sensory characteristic alterations for vacuum packaged sausage during post pasteurization
Inmanee, P., Kamonpatana, P., Pirak, T.รายละเอียดเพิ่มเติม
High pressure processing for microbial inactivation and product quality enhancement

Novel/Disruptive Process Technology

Novel and disruptive process technology

ติดต่อเรา

รศ. ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์

EMAIL weerachet.j@ku.ac.th
Dr. Rangrong Yoksan, นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร MORE DETAIL

Research Topics

Biopolymers And Bio-Based Materials, Bioplastics And Composites, Nanoparticles And NanocapsulesBio-Based/Synthetic Polymer Blends And NanocompositesNano-Enabled Food Packaging And Safety, Cellulose-Based Nanocomposite, Cellulose Nanocrystal
ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรครายละเอียดเพิ่มเติม
Biodegradable Plastics For Packaging And Agriculture Uses, Bio-Composites From Agricultural Waste
ดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์รายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร

Drive your business with facts and gain more power with information tools to enhance agri-food value chain. Our Business Innovation for Agro-Industry team is ready to provide a full spectrum of services for your strategic management, marketing research, customer relation management, production management and other types of business operations.

ติดต่อเรา

รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน

EMAIL rangrong.y@ku.ac.th
Dr. Pawarin Tuntariyanond, Dr. Nantawan Therdthai, Dr. Lerpong Jarupan, การออกแบบเพื่อความอยู่ดีมีสุข MORE DETAIL

Research Topics

Innovation management and product development for textile and fashionEnvironmentally conscious packaging for well-beingProduct design and development for well-beingTopic 4

การออกแบบเพื่อความอยู่ดีมีสุข

การออกแบบศูนย์วิจัยความเป็นอยู่ที่ดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยนำนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากสหสาขาวิชาชีพมาพัฒนางานวิจัยเชิงนวัตกรรม ศูนย์ของเรามุ่งเน้นไปที่การบูรณาการการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อความอยู่ดีมีสุขในด้านโภชนาการ อาหารเพื่อสุขภาพ สิ่งทอทางการแพทย์ สิ่งทอเพื่อสุขภาพ ชุดป้องกัน ชุดออกกำลังกาย และเสื้อผ้าอัจฉริยะที่ส่งเสริมสุขภาพของมนุษย์และความเป็นอยู่ที่ดี

ติดต่อเรา

ผศ. ดร.ปวริน ตันตริยานนท์ (ด้านผลิตภัณฑ์สิ่งทอ)
รศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์ (ด้านบรรจุภัณฑ์)
รศ. ดร.นันทวัน เทอดไทย (ด้านผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร)

EMAIL pawarin.s@ku.ac.th, lerpong.j@ku.ac.th, nantawan.t@ku.ac.th
Dr. Parthana Parthanadee, Innovation for agri-food value chain design and management MORE DETAIL

Research Topics

Factors Affecting the Elderly’s Adoption of Online Purchasing
อัจฉรา เกษสุวรรณรายละเอียดเพิ่มเติม
Drivers for continued use of a direct marketing channel: evidence from Thai farmers
อภิชญา ลีลาวณิชกุลรายละเอียดเพิ่มเติม
The study of cold storage and temperature-controlled transportation: A case study of a chain restaurant in ThailandNoise Trading Behavior Analysis in the Stock Exchange of Thailand
ธนโชติ บุญวรโชติรายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Platform Assessment for the Development of Food Service Business Value Chain
ปรารถนา ปรารถนาดีรายละเอียดเพิ่มเติม

นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตรและอาหาร

นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่มูลค่าของการเกษตรและอาหาร (Innovation for agri-food value chain design and management) ดำเนินการวิจัยในการออกแบบและพัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ การวิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศของห่วงโซ่อุปทานของการเกษตรและอาหาร

ติดต่อเรา

รศ. ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี

EMAIL parthana.p@ku.ac.th
Dr. Aussama Soontrunnrudrungsri, วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค MORE DETAIL

วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค

วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค (Advanced sensory and consumer neuroscience)

มุ่งเน้นงานวิจัยที่เป็นการบูรณการศาสตร์ทางด้านการทดสอบทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค ทำให้เกิดความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึกและนำมาใช้ประโยชน์ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการจัดการและออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด

ติดต่อเรา

ผศ. ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี

EMAIL aussama.s@ku.th
Dr. Namfone Lumdubwong, ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่ MORE DETAIL

Research Topics

Fat and oil in foodRice and rice starchPlant protein

ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่

ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่ (Food biomolecules and functional ingredients)

งานวิจัยด้านแหล่งโปรตีนทางเลือกในอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ แมลง และแหล่งโปรตีนจากพืช เป็นต้น งานวิจัยด้านน้ำมันและไขมันในอาหาร งานวิจัยด้านข้าวและแป้งข้าว การพัฒนาส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่จากผลิตผลทางการเกษตร สมุนไพรและเครื่องเทศ รวมทั้ง งานวิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกสารพรีไบโอติก และไมโครไบโอมในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์

ติดต่อเรา

Assoc. Prof. Namfone Lumdubwong, Department of Food Science and Technology

EMAIL faginfl@ku.ac.th
Dr. Sudsai Trevanich, MORE DETAIL

Research Topics

A new single-tube platform of melting temperature curve analysis based on multiplex real-time PCR using EvaGreen for simultaneous screening detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli, Salmonella spp. And Listeria monocytogenes in food.
Bundidamorn, D., Supawasit W., Trevanich, S.รายละเอียดเพิ่มเติม
Inactivation of Clostridium perfringens spores adhered onto stainless steel surface by agents used in clean-in-place procedure
Alzubeidi, Y.S., Udompijitkul, P., Talukdar, P.K., Sarker, M.R.รายละเอียดเพิ่มเติม
An assessment of antibacterial mode of action of chitosan on Listeria innocua cells using real-time HATR-FTIR spectroscopy
Tantala, J., Thumanu, K., Rachtanapun, C.รายละเอียดเพิ่มเติม
Two-step washing with commercial vegetable washing solutions, and electrolyzed oxidizing microbubbles water to decontaminate sweet basil and Thai mint: A case study
Klintham, P., Tongchitpakdee, S., Chinsirikul, W., Mahakarnchanakul, W.รายละเอียดเพิ่มเติม

ความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ

ความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ (Food safety & nutrition security)

งานวิจัยความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร งานวิจัยด้านความปลอดภัยในกระบวนการแปรรูปอาหารที่ไม่ใช้ความร้อน และงานวิจัยด้านการกล่าวอ้างประโยชน์ทางสุขภาพของส่วนผสมเชิงหน้าที่ชนิดใหม่

ติดต่อเรา

รศ. ดร.สุดสาย ตรีวานิช

EMAIL fagisstn@ku.ac.th

งานวิจัยเด่นภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Factors Affecting the Elderly’s Adoption of Online Purchasingอัจฉรา เกษสุวรรณรายละเอียดเพิ่มเติม
Noise Trading Behavior Analysis in the Stock Exchange of Thailandธนโชติ บุญวรโชติรายละเอียดเพิ่มเติม
Drivers for continued use of a direct marketing channel: evidence from Thai farmersอภิชญา ลีลาวณิชกุลรายละเอียดเพิ่มเติม
Digital Platform Assessment for the Development of Food Service Business Value Chainปรารถนา ปรารถนาดีรายละเอียดเพิ่มเติม
The study of cold storage and temperature-controlled transportation: A case study of a chain restaurant in ThailandPornthipa Ongkunarukรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยเด่นภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Probiotics for healthAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม
Thai Rice Malt for Thai citizenAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยเด่นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Food SafetyAssoc.Prof.Sudsai Trevanichรายละเอียดเพิ่มเติม
Food Process InnovationAssoc.Prof.Weerachet Jittanitรายละเอียดเพิ่มเติม
Rice & Rice ProductsAssoc.Prof.Namfone Lamdubwongรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยเด่นของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Packaging Design and Developmentรศ. ดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์รายละเอียดเพิ่มเติม
Packaging & Distribution Systems for Agro-Industryรศ. ดร.วาณี ชนเห็นชอบรายละเอียดเพิ่มเติม
Food Contact Materials Research and Testingรศ.ดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์ และ รศ.ดร.อำพร เสน่ห์รายละเอียดเพิ่มเติม
Bio-Based and Sustainable Packagingรศ.ดร.รังรอง ยกส้านรายละเอียดเพิ่มเติม
Advanced Polymer Composite and Smart Packaging Materialsศ ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุลรายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยเด่นภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Experience Design for Product and ServiceAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม
Food Product Shelf-Life Evaluation and ExtensionAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม
Development of Innovative Non-food ProductAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม
Development of Innovative Food ProductAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม
Process developmentAuthor Name รายละเอียดเพิ่มเติม

งานวิจัยเด่นภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ