วิทยาการขั้นสูงทางประสาทสัมผัสและประสาทวิทยาศาสตร์ของผู้บริโภค

|

นวัตกรรมการออกแบบและการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการเกษตรและอาหาร

|

การออกแบบเพื่อความอยู่ดีมีสุข

|

นวัตกรรมวัสดุขั้นสูงสำหรับห่วงโซ่อุปทานทางการเกษตร

|

Novel/Disruptive Process Technology

|

ไบโอรีไฟเนอรีและการเพิ่มมูลค่าของเสียจากการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

|

ความปลอดภัยอาหารและความมั่นคงทางโภชนาการ

|

ชีวโมเลกุลของอาหารและส่วนผสมเชิงหน้าที่

|