งานบริการ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์

วัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ รับตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบและคุณภาพของอ้อยและผลิตภัณฑ์น้ำตาล รวมถึงสารอนุพันธ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

รายการวิเคราะห์

วิเคราะห์องค์ประกอบทั่วไป (General composition analysis), วิเคราะห์ทางกายภาพ (Physical properties), องค์ประกอบทางน้ำตาล (Sugar composition), สารอินทรีย์ (Organic compound), การวิเคราะห์ทางด้านจุลินทรีย์ (Microbiological analysis), การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของกลุ่มลิกโนเซลลูโลสิก (Lignocellulosic compound)

ติดต่อ

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์
Room 4311 3rd Floor AI3 Building, Department of Biotechnology, Kasertsart University, 50 Ngamwongwarn Road, Ladyao, Chatuchak, Bangkok

อีเมลlabservice.sugars@gmail.comFACEBOOKห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์LINEcsdlabservicesเว็บไซต์https://www.csdlabservices.com/

หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

บริการให้คำปรึกษาด้าน:

 • การวิจัยและพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การรับรองคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การควบคุมกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
 • ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ02-562-5097อีเมลrangrong.y@ku.ac.th

หน่วยบริการให้คำปรึกษาด้านวัสดุสัมผัสอาหาร

บริการให้คำปรึกษาด้าน:

 • การวิจัยและพัฒนาวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การรับรองคุณภาพวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การควบคุมกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหาร
 • ด้านการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร
 • การอบรม สัมมนา ถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายและการทดสอบวัสดุสัมผัสอาหาร

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ02-562-5045อีเมลpkmt@ku.ac.th

Kasetsart University Sensory and Consumer Research Center (KUSCR)

หน่วยวิจัยทางประสาทสัมผัสและผู้บริโภคแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานให้บริการทางวิชาการในด้านการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสและการทดสอบผู้บริโภค เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร คณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของหน่วยวิจัยฯ มีความรู้ ความสามารถ และประสบกาณ์ในการดำเนินการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร นอกจากนี้คณะผู้ทดสอบของหน่วยวิจัยยังมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง รวมทั้งมีห้องทดสอบที่ได้มาตรฐานและซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก จึงสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบวงจร

ตัวอย่างงานวิจัยและงานบริการวิชาการของหน่วยวิจัย

 • การศึกษาโพรไฟล์ทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหาร โดยผู้เชี่ยวชาญการทดสอบทางประสาทสัมผัส เพื่อปรับปรุงสูตรและกระบวนการผลิต ระบุอัตลักษณ์ และสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
 • การศึกษาพฤติกรรม อารมณ์ และการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น น้ำสลัด ไอศกรีมโมจิ ขนมปัง ไส้กรอก เป็นต้น
 • การศึกษาแผนผังความชอบ (preference mapping) เพื่อระบุลักษณะทางประสาทสัมผัสที่เป็นตัวกำหนดความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์

ติดต่อ

เบอร์ติดต่อ025625004 ext. 5554 0894418352LINE@KUSCR

InnoFASHION Center

พันธกิจ

 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการของภาควิชาฯ เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการด้านนวัตกรรมสิ่งทอและแฟชั่น
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรองรับงานบริการวิชาการของภาควิชาฯ ให้กับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคม
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ในการพัฒนารูปแบบการบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ และพัฒนาทักษะความรู้ที่สูงขึ้น (New-skill/ Upskill/Re-skill) ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการ บุคคลากรในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคม

บริการให้คำปรึกษาด้าน:

 • การจัดอบรมสัมมนาและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านสิ่งทอและแฟชั่น เช่น สิ่งทอสีเขียว การทดสอบทางประสาทสัมผัส การทดสอบสมรรถนะสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น การพัฒนาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีสมบัติพิเศษ การพัฒนาการผลิตในปริมาณมากเพื่อลูกค้าเฉพาะกลุ่ม การสร้างแบรนด์และการจัดการสินค้าสิ่งทอและแฟชั่น
 • การพัฒนางานวิจัย ซึ่งมีกลุ่มวิจัย Eco-Textile, Performance Textile, Textile Sensory, Design & Development for Innovative Textile and Fashion, Mass Customization และ Fashion Business & Merchandising
 • การให้บริการวิชาการและการให้คำปรึกษาสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมสิ่งทอและแฟชั่น

ติดต่อ

ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์ติดต่อ02-562-5000 ext. 5310อีเมล innofashion.ku@gmail.com