โครงการ “#พี่รู้…พี่เรียน (อก.) มา AI KASETSART OPEN HOUSE 65”