เปิดรับสมัคร TCAS 66 รอบที่ 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ปีการศึกษา 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการเข้าศึกษาโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการวิชาการในงานเกษตรแฟร์ 66

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 61

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม สมาคมศิษย์เก่านิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน รศ. ดร.สมจิต สุรพัฒน์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 25 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่า มก. ดีเด่น ประจำปี 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อม สมาคมศิษย์เก่านิสิตเก่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องใน รศ. ดร.สมจิต สุรพัฒน์ นิสิตเก่า มก. รุ่นที่ 25 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตเก่า มก. ดีเด่น ประจำปี 2566

2 กุมภาพันธ์ 2566 ครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ได้รับ 4 รางวัล จากการประกวดบรรจุภัณฑ์ ระดับนานาชาติ

Université de Lille เยี่ยมชมเครื่องมือผลิตและทดสอบบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

กิจกรรมบรรยายพิเศษ International Collaboration ภายใต้ทุนวิจัย AC 21

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลในงาน The ProVeg Food Innovation Challenge APAC 2022

คณะอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 38

โครงการอบรมแนวทางการทำสื่ออย่างสร้างสรรค์และการแยกขยะอย่างถูกต้อง

โครงการแยกและจัดการขยะด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน AI circular

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ จาก College of Agriculture & Life Science, Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ADVANCE “ FOOD INDUSTRY TRANSFORMATION 5.0 (FIT 5.0) ” For Future

ขอแสดงความยินกับ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศ. ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้รับรางวัล “ระพีวิจัย”

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี”