ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Sensory Statistics for Product, Consumer, and Market Insights”

เวิร์คชอบการเบลนด์ชาตามธาตุเจ้าเรือน Blend with Blind

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมออกบูธในงาน Dek-D’s TCAS Fair

KU- FoSTAT Food Innovation Contest 2024

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

งานแสดงความยินดีและมอบประกาศนียบัตรแก่บัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ (ภาคพิเศษ) รุ่น 3 และรุ่น 4

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2567

กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่าง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ School of Applied Scdience, Nanyang Polytechnic (NYP) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO GIFT POLICY ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการก้าวสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU GROW ๖๖) กลุ่มก้าวหน้า ครั้งที่ 10 Final

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพจัดโครงการเสนอผลงานวิชาการ Biot Fun Fair for Future ครั้งที่ 12

Iloilo Science and Technology University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เสวนาหัวข้อ “บทบาทของผู้หญิงในอุตสาหกรรมอาหาร”

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด เข้าร่วมหารือการสร้างความร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 16

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being) ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดการบรรยายพิเศษและเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความกินดีอยู่ดี (Smart Agro-industry for Sustainable Well-being) ในงาน “การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 62 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร