ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข

ผศ.ดร. รวิพิมพ์ ฉวีสุข

Head of Agro-Industrial Technology Department