ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

ผศ. ดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข

Head of Agro-Industrial Technology Department