นิสิตปัจจุบัน

ประกาศ

การบริการนิสิตปริญญาตรี

กิจกรรมนานาชาติ

Faculty of Agro-Industry, Kasetsart University, has actively encourage different types of international activities, including Staff/Student Exchange Program, Student Mobility, Kasetsart Agro-Industry Summer School, TFI-SCALE, AI Scholarships, Workshops/Conferences/Seminar, and International Projects. Our partners universities locate worldwide in Asia, Europe, North America, Australia and Africa.

International Activities
Highlight
AI Scholarships
Student/Staff Exchange
International Projects / Conferences

ข่าวสาร

Kasetsart Faculty of Agro-Industry Annual Retirement 2021

เปิดรับสมัครเข้าศึกษา Agro-Industrial Innovation and Technology International Program (AIIP)

บริษัท พีส แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคแอลกอฮอล์เจลให้กับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร