ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมที่น่าสนใจจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร

จำนวนรับเข้าแต่ละสาขาวิชาใน TCAS67 รอบที่ 2 รวม 288 คน

รอบรับสมัคร รอบที่ 3 Admission ระหว่างวันที่ 6 – 12 พ.ค. 67

กิจกรรมที่น่าสนใจ