ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล

ผศ. ดร.สุมัลลิกา โมรากุล

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ