ห้องสมุด

ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 5 เป็นแหล่งรวบรวมหนังสือ ตำรา วารสาร ฐานข้อมูล และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และงานวิจัยของนิสิต อาจารย์ บุคลากรและบุคคลภายนอก

  • เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
  • เทคโนโลยีชีวภาพ
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  • เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ
  • พัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิทยาการสิ่งทอ