คณะอุตสาหกรรมเกษตรจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2566

10-12.05.2023 คณะอุตสาหกรรมเกษตร กำหนดจัดโครงการสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2566 โดย รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร กล่าวเปิดงานสัมมนาวันแรก เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2565 – 2569) ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร และในวันที่สอง เป็นการจัดสัมมนา เรื่อง อุตสาหกรรมเกษตรในอนาคต โดย รศ. ดร.สิรี ชัยเสรี ผู้อำนวยการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) และสัมมนาช่วงสุดท้าย เรื่อง สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย นางสาวณัฏฐา คงแช่มดี หัวหน้างานความผูกพันธ์องค์กร งานสัมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม FuramaXclusive Sandara HUA HIN, Cha Am

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *