กิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษาระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ จาก College of Agriculture & Life Science, Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

รศ. ดร.อนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Prof. Jong-Bang Eun พร้อมนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก College of Agriculture & Life Science,  Chonnam National University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 15 คน มาทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีและไทยร่วมกับนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ระหว่างวันที่ 3-8 มกราคม 2566

โดยนักศึกษาดังกล่าว ได้นำเสนอวัฒนธรรมเกาหลีทั้งทางด้านอาหาร ภาษา การแต่งกาย พร้อมให้นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ร่วมทำกิจกรรมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *