ขยายเวลาสมัครรับทุนนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

เพื่อเป็นการสนับสนุนให้นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 62 สาขาอุตสาหกรรมเกษตรมากขึ้น จึงขยายเวลาสมัครรับทุนนำเสนอผลงานดังกล่าว จนถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 น.

บันทึกปชส.ทุนสนับสนุนปวก.62 อก. ขยายเวลา

แบบฟอร์มทุน ปวก.62 อก. ขยายเวลา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *