คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตร กวาด 3 รางวัล โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  โดยมีการประกาศผล เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โครงการประกวด Conovative Award 2021 by Thai Coconut Public Company Limited โดยมีผลการตัดสิน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม COCAMU จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อผลงาน : Boone (โบเน่) ผลิตภัณฑ์เบคอนอบกรอบจากเนื้อมะพร้าว (ได้รับเกียรติบัตร โล่เกียรติยศ และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท) ทีมประกอบด้วย นางสาวอมรพนิตา โพธิ์ไพฑูรย์ นางสาวปพิชญา เกิดทะเล นางสาวอภิสรา ทวีศักดิ์สมบูรณ์ นางสาวอริสา พิจารณ์ และ นางสาววรางคณา เกตุสระ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.มาศอุบล ทองงาม และ   ผศ.ดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม Ginname จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชื่อผลงาน : CoCoNAP  เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของทีม Ginname  ชื่อ CoCoNAP เป็นเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์พร้อมดื่มจากธรรมชาติ แบบช็อต ช่วยในการนอนหลับ และผ่อนคลายความเหนื่อยล้าในการทำงานแต่ละวัน (ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 70,000 บาท) ทีมประกอบด้วย นายวรพรต สวนคร้ามดี นางสาวกานต์สินี ธนารักษ์วุฒิกร อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Coko (โคโกะ) จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ม.เกษตรศาสตร์) และภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ชื่อผลงาน : COKO ผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวหมักแอลกอฮอล์ต่ำ(ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท) ทีมประกอบด้วย นายไกรวิชญ์ ภัทรวงศ์ไพบูลย์ นางสาวรดา ตันนุกิจ นางสาวปุญญิศา นิติรัฐสุวรรณ นายพีรวิชญ์ สุทธาธาร และ นายวีรภัทร ลาภกิจดี อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.เมธาวี เพียรภักดี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ

ข้อมูลเครดิต : https://www.facebook.com/ConovativeAwardByThaicoconut/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *