นิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล ในงาน 60 ปี นมเกษตรเพื่อ นนทรีปีที่ 80 สุขภาวะที่ดีสร้างด้วยตัวคุณ 1 มิถุนายน 2566 วันดื่มนมโลก World Milk Day

01.06.2023 ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน 60 ปี นมเกษตรเพื่อ นนทรีปีที่ 80 สุขภาวะที่ดีสร้างด้วยตัวคุณ 1 มิถุนายน 2566 วันดื่มนมโลก World Milk Day โดยภายในงานได้ประกาศรางวัลผู้ชนะการประกวด จำนวน 4 รายการดังนี้

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล 1) แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของนมเกษตร 2) การนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวพาขวัญ คงแช่มดี นางสาวสัณห์สิรี เจนสาริกิจ นางสาวเอวิภา เหลืองพิกุลทอง ทั้งหมดเป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดตั้งชื่อ สัญลักษณ์นำโชค (Mascots) ได้แก่ นางสาวพิชามน ทัศนพงษ์ นิสิตภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

3. รางวัลชนะเลิศแนวคิดในการออกแบบและสร้างสรรค์แบบบรรจุภัณฑ์และฉลาก สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ นางสาววิภวานี กุลพันธ์ นางสาวชนันธร อ่อนจันทร์ นางสาวกุลิสรา กาญจนปาริชาติ ทั้งหมดเป็นนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *