พิธีมอบรางวัลในงาน Food Innovation Asia conference 2023 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

15.06.23 ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิเชียร ผลวัฒนสุข (ศิทย์เก่า วทอ. 8 ) และ  รศ. ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงาม (ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาฯ) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล FoSTAT Professional Development Award 2020 จากสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย

รศ. ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศิทย์เก่า วทอ. 43) ในโอกาสที่ได้รับรางวัล Ajinomoto – FoSTAT Awards 2023 for Outstanding Food Science & Technology Researcher ประเภท Young Food Scientist Awards จากงานวิจัยในหัวข้อ “นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ยืดอายุอาหารจากพลาสติกชีวภาพสำหรับผลิตผลเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และเบเกอรี่”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *