Iloilo Science and Technology University เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

15.03.2024 รศ. ดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ดร.พิธาลัย ผู้พัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการสิ่งทอและคณาจารย์ประจำภาควิชา ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารคณาจารย์จำนวน 17 คน จาก Iloilo Science and Technology University (ISATU) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นำโดย Dr. Gabriel M. Salistre, Jr. อธิการบดี

ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ ISATU มีแผนจะเปิดหลักสูตร B.S. สาขา Textile Techology จึงให้ความสนใจที่จะหารือกับคณาจารย์ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยน อาจารย์และนักศึกษา โดยเฉพาะความร่วมมือในการช่วยออกแบบหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์สิ่งทอ

จากนั้น ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ ได้นำคณะ ISATU เยี่ยมชมกิจการของภาควิชา ทั้งห้องปฏิบัติการตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ซึ่งคณะ ISATU ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *